سینک روکار اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 320 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 320 اخوان

کد محصول: 320

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 18 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

15,549,000 ریال 12,030,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 320S اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 320S اخوان

کد محصول: 320S

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 18 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

13,398,000 ریال 10,370,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 364 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 364 اخوان

کد محصول: 364

سینک ظرفشویی روکار کد 364 اخوان شکل ظاهری » استیل – جدید کد کالا » 364 کارکرد » روکار اندازه ورق » 0/8 میلیمتر لگن » 2 عمق لگن » 18 سانتیمتر میوه شور » ندارد متعلقات » سیفون – سبد استیل – تخت گوشت شیشه ای – بست و زیر آب – جامایع ابعاد » 50*120 سانتیمتر

8,821,000 ریال 6,820,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 372 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 372 اخوان

کد محصول: 372

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*100 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » توکار
گارانتی » 10 سال

8,531,000 ریال 6,600,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 364S اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 364S اخوان

کد محصول: 364S

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 18 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

7,220,000 ریال 5,580,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 372S اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 372S اخوان

کد محصول: 372S

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*100 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

6,930,000 ریال 5,360,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 103 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 103 اخوان

کد محصول: 103

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/6 میلیمتر
عمق » 14 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

6,733,000 ریال 5,210,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 154SP اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 154SP اخوان

کد محصول: 154SP

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,854,000 ریال 4,530,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 153SP اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 153SP اخوان

کد محصول: 153SP

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,224,000 ریال 4,530,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 152SP اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 152SP اخوان

کد محصول: 152SP

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/6 میلیمتر
عمق » 14 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,854,000 ریال 4,530,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 150SP اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 150SP اخوان

کد محصول: 150SP

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/6 میلیمتر
عمق » 14 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,854,000 ریال 4,530,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 154 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 154 اخوان

کد محصول: 154

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,483,000 ریال 4,240,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 152 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 152 اخوان

کد محصول: 152

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/6 میلیمتر
عمق » 14 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,483,000 ریال 4,240,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 150 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 150 اخوان

کد محصول: 150

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/6 میلیمتر
عمق » 14 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,483,000 ریال 4,240,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 155SP اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 155SP اخوان

کد محصول: 155SP

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,224,000 ریال 4,040,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 151SP اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 151SP اخوان

کد محصول: 151SP

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,224,000 ریال 4,040,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 163 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 163 اخوان

کد محصول: 163

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 60*100 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/6 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

5,139,000 ریال 3,970,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 155 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 155 اخوان

کد محصول: 155

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

4,853,000 ریال 3,750,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 153 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 153 اخوان

کد محصول: 153

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

4,853,000 ریال 3,750,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 151 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 151 اخوان

کد محصول: 151

تعداد لگن » 2 لگنه
ابعاد » 50*120 سانتیمتر
ضخامت ورق » 0/8 میلیمتر
عمق » 16 سانتیمتر
کارکرد » روکار
گارانتی » 10 سال

4,853,000 ریال 3,750,000 ریال
» توضیحات بیشتر